Drakensberg Zuid Afrika Drakensberg Zuid Afrika Drakensberg Zuid Afrika

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Inleiding
Sable Tours is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van klanten worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sable Tours is verantwoordelijk voor gegevensverwerkingen zoals naam, adres, email adres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Uw gegevens worden dan ook alleen gebruikt bij onze dienstverlening, de uitvoering van de overeenkomsten, en het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten op onze website.
Vestigingsadres:
Sable Tours
Slangenburg 202
3328 DV Dordrecht

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten, alsmede op overeenkomsten met betrekking tot “self-drive tours” en groepsreizen per bus.

2. Auteursrecht
Sable Tours bezit het auteursrecht van alle informatie op deze website. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van Sable Tours. Foto’s en tekst op de site zijn dan ook uitsluitend bedoeld voor privégebruik.

3. Verantwoording en gebruik van de website
De informatie, software en diensten gepubliceerd op deze website zouden typefouten of technische onvolkomenheden kunnen bevatten. De informatie wordt periodiek gewijzigd. Sable Tours geeft geen garanties over de verstrekte informatie. In geen geval zal Sable Tours of één van onze partners aansprakelijk zijn voor schade voortkomend uit het gebruik van deze site.

Sable Tours is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen in overheidsbelastingen, visumkosten, vluchttarieven enz. of op grond van sterk gewijzigde wisselkoersen. Prijswijzigingen blijven voorbehouden.

Deze website is opgesteld met als doel informatie te verschaffen over Sable Tours en onze producten. Hoewel de website met de uiterste zorg is samengesteld, kan geen garantie worden gegeven voor wat betreft de volledigheid en correctheid van de informatie hierin beschreven.

Sable Tours draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

4. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door u, de klant, van het aanbod van Sable Tours. 

Voorafgaande aan een definitieve boeking kunt u een optie nemen op een reis. Indien u binnen 48 uur na het nemen van de optie schriftelijk aan Sable Tours kenbaar maakt dat u afziet van de reis, vervalt de optie. Indien Sable Tours na 48 uur na het nemen van de optie geen schriftelijke annulering van u heeft ontvangen, wordt de optie automatisch omgezet in een definitieve boeking, met alle verplichtingen zoals hieronder beschreven.

Het insturen van het boekingsformulier verplicht u tot aankoop en u stemt door het versturen van het formulier in met onze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van SGR. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, evenals een factuur.
Het aanbod van Sable Tours is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk te geschieden. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.
De opzegging dient binnen de in de publicatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden.

U, de klant, verstrekt Sable Tours voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent uzelf voor de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt u bijzonderheden (indien enige) voor de goede uitvoering van de reis door Sable Tours.
Indien u in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat u door Sable Tours van (verdere) deelname wordt uitgesloten, worden de reeds gemaakte kosten wel in rekening gebracht.

5. Reisverzekeringen
Let op: Controleer de geldigheid van uw ziektekostenverzekering in het buitenland. Wij adviseren u met klem een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten!

6. Prijzen
De prijzen die op deze site worden genoemd gelden voor de specifieke data die bij de betreffende producten worden genoemd.

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

De gepubliceerde reissom geldt per persoon. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Sable Tours doen er alles aan om geen verdere heffingen aan u, de klant, door te berekenen. Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Sable Tours het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Wij zijn ervan bewust dat u rekent op een bepaalde reissom en daarom doen wij er alles aan om deze dan ook niet te wijzigen.

7. Betalingsvoorwaarden
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van maximaal 35 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Dit bedrag moet binnen tien dagen na ontvangst van de factuur worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL02ABNA0422542709 t.n.v. Sable Tours, Dordrecht. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken (56 dagen) voor vertrek overgemaakt zijn. Bij boekingen binnen deze termijn voor vertrek moet het totale bedrag als spoedbetaling worden overgemaakt.

Bij niet tijdige betaling bent u, de klant, in verzuim. U wordt daar door Sable Tours schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Sable Tours heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van de annuleringsvoorwaarden van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

8. Annulering door de reiziger
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, bent u, de klant, de volgende annuleringskosten verschuldigd:

1. Bij annulering tot de 60ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag:

  • De aanbetaling, zijnde maximaal 35% van de reissom, alsmede reeds gemaakte kosten indien deze kosten meer dan 35% van de reissom bedragen.

2. Bij annulering vanaf de 60ste tot de 45ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 

  • 50% van de reissom, alsmede reeds gemaakte kosten indien deze kosten meer dan 50% van de reissom bedragen.

3. Bij annulering vanaf de 45ste dag (inclusief) tot de 35ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag:

  • 75% van de reissom, alsmede reeds gemaakte kosten indien deze kosten meer dan 75% van de reissom bedragen.

4. Bij annulering vanaf de 35ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag:

  • 100% van de reissom, alsmede reeds gemaakte kosten indien deze kosten meer dan 100% van de reissom bedragen.

 

9. Paspoort en visum

Sable Tours informeert u over de voorschriften die van toepassing zijn. De verantwoordelijkheid voor het naleven van de voorschriften ligt echter uitdrukkelijk bij u, de klant.

U dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen, vaccinaties en een internationaal rijbewijs indien nodig. U dient in het bezit te zijn van een paspoort dat nog ten minste 60 dagen na de geplande terugreisdatum geldig is en dat nog ten minste 2 naast elkaar liggende ongebruikte pagina’s heeft. Bij aankomst in het land van uw bestemming dient u bij de paspoortcontrole uw retourticket te overleggen. (Sable Tours raadt u aan ervoor te zorgen dat uw paspoort nog ten minste 6 maanden na uw geplande terugreisdatum geldig is).

10. Reisduur
Sable Tours vermeldt de lengte van de reis inclusief de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd.
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

11. Reisbescheiden
Sable Tours stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 15 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van u, de klant, tenzij dit redelijkerwijs niet van Sable Tours kan worden verwacht.

Indien u uiterlijk 10 dagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt dit onverwijld bij ons zodat wij u goed op weg kunnen sturen. Wij zullen alles eraan doen om de benodigde reisbescheiden bij u te bezorgen, maar kunnen fouten vanuit onze kant of derden niet uitsluiten.

Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft Sable Tours aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in uw bezit worden gesteld.

12. Accommodatie classificatie
Als accommodaties worden geclassificeerd aan de hand van een aantal sterren, dan is deze informatie hieromtrent afkomstig uit officiële overheidsbronnen, respectievelijk uit onze meest recente ervaringen.

13. Verplichtingen van de klant
U, de klant, bent verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Sable Tours en onze partners, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uw ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

U, de klant, die zodanige hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Sable Tours van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van u, de klant, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last u kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting u, de klant, niet kan worden toegerekend, wordt u restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

Alle vorderingsrechten van u, de reiziger, vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

14. Wijzigingen door de klant
Na totstandkoming van de overeenkomst kunt u wijziging daarvan verzoeken. Tot 30 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Sable Tours worden bevestigd.

Hiervoor geldt de voorwaarde, dat u de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.

Sable Tours heeft dienstverlening als prioriteit en wij zullen u helpen bij uw plannen voor zover mogelijk. Hiervoor brengen wij geen kosten in berekening.

Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering. Hierbij zullen alle gemaakte kosten van eventuele derden worden verhaald volgens voorwaarden. (bijvoorbeeld deelbetalingen van vliegtickets enz.)

Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en aan u onverwijld worden meegedeeld. U kunt de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn annuleringskosten, wel dan niet, van toepassing.

Bij uitblijven van een reactie van u, de klant, op de afwijzing van uw verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

15. Wijzigingen door Sable Tours
Sable Tours heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt Sable Tours uiterlijk binnen 72 uur (3 werkdagen) aan u mee. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt Sable Tours deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee. U kunt de wijziging(en) afwijzen.

  • Indien de oorzaak van de wijziging aan u kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van u, de klant. Indien de oorzaak van de wijziging aan Sable Tours kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Sable Tours. 
  • Indien de oorzaak van de wijziging noch aan u noch aan Sable Tours kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Indien Sable Tours door de wijziging geld bespaart, wordt u direct gewezen op het bedrag van die besparing waarop u recht heeft.

Een alternatief aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
- de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
- de aard en klasse van de accommodatie;
- de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

16. Opzegging door Sable Tours
Sable Tours heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

Sable Tours zal opzegging van groepsreizen uiterlijk 40 dagen voor vertrek bekend maken, als het vereiste minimum aantal deelnemers (6 personen) niet kan worden gerealiseerd. In dat geval krijgt u, de klant, alle betaalde gelden van Sable Tours en de administratiekosten terug.

Sable Tours kan geen schadevergoedingen honoreren as gevolg van annulering van geboekte reizen als gevolg van deelnemersaantallen of omstandigheden door overmacht.

17. Aansprakelijkheid en overmacht
Sable Tours is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u, de klant, op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met uw verwachtingen, wil Sable Tours u zo spoedig mogelijk daarmee helpen.

Indien de tekortkoming in de nakoming niet aan Sable Tours is toe te rekenen noch aan derden van wiens hulp Sable Tours bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, is er sprake van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Ingeval op een in de reis begrepen dienst een verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Sable Tours dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

Sable Tours is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de klant zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringskosten verzekering.

Indien Sable Tours jegens de klant aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Sable Tours voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Sable Tours. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

18. Klachten
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Sable Tours. Wij kunnen u alleen helpen als u ons op tekortkomingen wijst. Daardoor kunnen wij een passende oplossing treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij Sable Tours De communicatiekosten worden door Sable Tours vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Sable Tours.

Sable Tours stelt klantentevredenheid als eerste, daarom is het voor ons noodzakelijk dat u ten volle zorgeloos kunt genieten van uw reis in dit geweldige land. Aangezien wij een kleine reisorganisatie zijn, zijn wij ook afhankelijk van uw tevredenheid, en willen wij daarom alles mogelijke doen om ervan zeker te zijn dat dit een reis is om nooit te vergeten. Klachten worden door ons direct en persoonlijk met u behandeld om tot een goed eindresultaat te komen.

19. Medische verzorging
Let op: U dient zich tijdig te laten informeren over inentingen tegen infecties en insectenbeten en de noodzaak van een antimalariakuur. Sable Tours raadt u met klem een antimalariakuur aan wanneer u een malaria risicogebied bezoekt. Uw huisarts kan u adviseren over malariakuren, trombose en andere gezondheidsrisico's. Wij verwijzen u nadrukkelijk naar de algemene informatie die bij de GGD, de Travel Clinic van het Havenziekenhuis Rotterdam en andere medische instellingen beschikbaar is.